Cennik

taryfy Cennik Usług Świadczonych przez Oczyszczalnię Ścieków w Suminie

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, informuje swoich Usługobiorców, iż od dnia 31.07.2021 r. do 30.07.2024 r. na terenie Gmin Lyski i Gaszowice obowiązywać będą taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

taryfy Decyzja i taryfa GL.RZT.70.148.2021

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, informuje swoich Usługobiorców, iż od dnia 29.05.2018 r. do 28.05.2021 r. na terenie Gmin Lyski i Gaszowice obowiązywać będą taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.328 z późn. zm.) i  przepisami wykonawczymi tej ustawy oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566).

taryfy POBIERZ TARYFY DLA GMINY LYSKI I GASZOWICE NA 2018 ROK

W przypadku braku wodomierza lub możliwości wyliczenia należności za wykonaną usługę ilość odprowadzonych ścieków określa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody z dnia 14.01.2002 r. jako iloczyn normy zużycia wody na 1 mieszkańca / miesiąc i ilości domowników korzystających z usługi.

Uwaga:

W nawiązaniu do § 22 pkt2, ppkt 2 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” dopuszcza się telefoniczne zgłoszenie inkasentowi Przedsiębiorstwa stanu wodomierza przez Odbiorcę usług, będącego podstawą do wyliczenia należności za usługę i dokonywanie opłat za (...) odprowadzone ścieki przelewem. W pozycji: tytuł przelewu winna się znaleźć informacja na temat stanu początkowego i końcowego wodomierza oraz okres, za który dokonywana jest opłata.

Wpłaty należy dokonywać na konto Banku Spółdzielczego w Rybniku

nr rachunku bankowego 47 8455 0000 2001 0030 8207 0001

Aktualne taryfy

OŚ.091.4.16
Sumina 30.12.2016

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie będąca jednostką organizacyjną Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, wypełniając postanowienia art. 24 ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) informuje swoich Usługobiorców, że z dniem 03 marca 2017 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lyski nr RG.0007.110.2016 z dnia 29.12.2016 r. wchodzi w życie nowa taryfa za odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie Gminy Lyski.

taryfy POBIERZ TARYFY DLA GMINY LYSKI NA 2017 ROK

OŚ.091.5.16
Sumina 30.12.2016

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie będąca jednostką organizacyjną Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, wypełniając postanowienia art. 24 ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) informuje swoich Usługobiorców, że po zweryfikowaniu przedłożonej taryfy przez Wójta Gminy Gaszowice i przedstawieniu jej na sesji w dniu 28.12.2016 r. z dniem 03 marca 2017 r, wchodzi w życie nowa taryfa za odprowadzanie ścieków obowiązująca na terenie gminy Gaszowice.

taryfy POBIERZ TARYFY DLA GMINY GASZOWICE NA 2017 ROK

Archiwalne Taryfy

OŚ.091.1.16
Sumina 04.01.2016

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie będąca jednostką organizacyjną Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, wypełniając postanowienia art. 24 ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) informuje swoich Usługobiorców, że z dniem 03 marca 2016 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lyski nr RG.0007.118.2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie nowa taryfa za odprowadzanie ścieków, obowiązująca na terenie Gminy Lyski od dnia 03 marca 2016 r. do dnia 02.03.2017 r.

taryfy POBIERZ TARYFY DLA GMINY LYSKI NA 2016 ROK

OŚ.091.2.16
Sumina 04.01.2016

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie będąca jednostką organizacyjną Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, wypełniając postanowienia art. 24 ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) informuje swoich Usługobiorców, że po zweryfikowaniu przedłożonej taryfy przez Wójta Gminy Gaszowice i przedstawieniu jej na sesji w dniu 29.12.2015 r. z dniem 03 marca 2016 r, wchodzi w życie nowa taryfa za odprowadzanie ścieków, obowiązująca na terenie gminy Gaszowice od 03 marca 2016 r. do dnia 02 marca 2017 r.

taryfy POBIERZ TARYFY DLA GMINY GASZOWICE NA 2016 ROK

OŚ.091.1.15
Sumina 05.01.2015

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie będąca jednostką organizacyjną Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, wypełniając postanowienia Art. 24 ust. 7 i 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) informuje swoich Usługobiorców, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lyski nr RG.0007.18.2014 z dnia 29.12.2014r zostaje przedłużony czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Jednostkę Budżetową Oczyszczalnia Ścieków w Suminie w okresie od 03.03.2015r do dnia 02.03.2016r.

taryfy POBIERZ TARYFY DLA GMINY LYSKI NA 2015 ROK

OŚ.091.1.14
Sumina 02.01.2014

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie będąca jednostką organizacyjną Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, wypełniając postanowienia Art. 24 ust. 7 i 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) informuje swoich Usługobiorców, że z dniem 03.03.2014 r, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lyski nr RG.0007.74.2013 z dnia 30.12.2013r wchodzi w życie nowa taryfa za odprowadzanie ścieków, obowiązująca na terenie Gminy Lyski od dnia 03.03.2014r do dnia 02.03.2015r.

taryfy POBIERZ TARYFY DLA GMINY LYSKI

OŚ.091.2.14
Sumina 02.01.2014

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie będąca jednostką organizacyjną Gminy Lyski, ul. Dworcowa 12B, 44-295 Sumina, wypełniając postanowienia Art. 24 ust. 7 i 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) informuje swoich Usługobiorców, że po zweryfikowaniu przedłożonej taryfy przez Wójta Gminy Gaszowice i przedstawieniu jej na sesji w dniu 30.12.2013r z dniem 03 marca 2014 r, wchodzi w życie nowa taryfa za odprowadzanie ścieków, obowiązująca na terenie gminy Gaszowice do dnia 02 marca 2015r.

taryfy POBIERZ TARYFY DLA GMINY GASZOWICE