Regulaminy

Zasady korzystania z sieci sanitarnej

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie prosi mieszkańców Gminy Lyski o korzystanie z kanalizacji sanitarnej w sposób racjonalny i zgodny z jej przeznaczeniem tz.: wprowadzania do sieci wyłącznie ścieków bytowych. Przypomina się mieszkańcom korzystających z sieci kanalizacyjnej, że kategorycznie zabrania się:

 1. wprowadzania do kanalizacji sanitarnej, wód opadowych i wód drenażowych,
  a do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych
  i roztopowych, wprowadzania ścieków bytowych.
 2. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
  • Odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, szczeciny, ścinków skór, folii, pierza, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym.
  • Odpadów płynnych mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół, i ich emulsji, mieszanin cementowych i pochodnych z zakładów kamieniarskich.
  • Substancji palnych i wybuchowych jak benzyn, nafty, oleju opałowego.
  • Substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów, zasad, formalin, amoniaku, siarczków, siarkowodoru, środków ochrony roślin.
  • Odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

W związku z obserwowaną w ostatnim okresie zwiększoną ilością zatykania się urządzeń kanalizacyjnych zwraca się uwagę, że koszty związane z usunięciem niedrożności są wysokie i pośrednio partycypuje w nich każdy z mieszkańców Gminy Lyski. W związku z powyższym i w trosce o wspólne mienie prosi się mieszkańców o zwracanie uwagi na obecność osób niepowołanych w okolicach studzienek rewizyjnych i ewentualną reakcję osobistą lub informację w tej sprawie do:
Oczyszczalnia Ścieków w Suminie pod numer 32-42-78-014,
Urząd Gminy Lyski pod numer 32-43-000-51. wew.107
lub Straż Gmina w Lyskach pod numer 32-43-30-139.

taryfy REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

taryfy STATUT OCZYSZCZALNI