Zasady funkcjonowania Oczyszczalni

Przedmiotem działalności Oczyszczalni Ścieków w Suminie jest odprowadzanie
i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych będących
w jej posiadaniu t. j:

  1. Niezawodny odbiór ścieków.
  2. Oczyszczanie ścieków komunalnych, spływających do oczyszczalni ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi oraz nieczystości płynnych, dowożonych wozami asenizacyjnymi z terenu Gmin Lyski i Gaszowice.
  3. Właściwe utrzymanie kolektorów ściekowych.
  4. Należyta eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia Ścieków w Suminie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie:

Zasady finansowania kosztów działalności oczyszczalni : Gminy Lyski i Gaszowice partycypują po 50% kosztów wynikających z różnicy całkowitych kosztów funkcjonowania jednostki pomniejszonych o przychody uzyskane od mieszkańców obydwu Gmin z tytułu zrzutu ścieków.

Ogólna charakterystyka Oczyszczalni:

Lokalizacja

Oczyszczalnia została zlokalizowana w sąsiedztwie wsi Sumina gm. Lyski, na lewym brzegu Suminy, ograniczonej z zachodu rowem melioracyjny, od południa i północy użytkami zielonymi.

Zastosowana technologia

Technologia oczyszczania ścieków jaką zastosowano na oczyszczalni Ścieków w Suminie oparta jest na mechaniczno- biologicznym oczyszczaniu ścieków komunalnych, przy czym procesy redukcji organicznych związków węgla oraz substancji biogennych i fosforowych przebiegają z zastosowaniem efektywnych metod naprzemiennych faz utleniania i nitryfikacji z jednoczesną denitryfikacja prowadzonych w bioreaktorze typu rurowego. Mechaniczne oczyszczanie wstępne ograniczone zostaje do wyłapania zanieczyszczeń pływających i wleczonych z wprowadzeniem zawiesiny do biodegradacji w reaktorze.

Konstrukcja i budowle

Obiekty inżynierski typu reaktor/osadnik wtórny, przepompownie ) zbudowane są pod powierzchnią terenu i wykonane praktycznie w całości z tworzyw –laminaty poliestrowe z kanwa włókna szklanego.